VIDEO: Daniel Bunda

08/10/2020

Daniel Bunda ( 2000 ) pochádza z Košíc a už ako 11-ročný sa venoval programovaniu. Vďaka týmto jeho aktivitám si ho všimli v medzinárodnej strednej internátnej, súkromnej škole pre ľudí s potenciálom vyrásť na vedúce osobnosti Slovenska a strednej Európy - LEAF Academy v Bratislave, kde mu na celé štúdium udelili štipendium. V tejto škole sa vzdelával výlučne v angličtine a sám sa naučil ďalšie štyri jazyky, okrem iného japončinu.

Pracuje v programe "mladí rómski lídri" od Divých Makov, na svojom projekte "Awesome", ktorý má za úlohu vrátiť do bežného ľudského života silu vďačnosti a sebareflexie, stážoval v neziskovej organizácii Od emócií k poznaniu - Eduma, ktorá učí ľudí, že v každom z nás sa skrýva príbeh a pomocou sily príbehu a emócií nás scitlivuje, ako sa správať k ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít. Je aj dobrovoľným rómskym poradcom pre rómske deti, ktoré vyrastajú mimo biologických rodín v nerómskom prostredí. Je tvárou mediálnej kampane Prijateľní.sk.

V lete 2018 na pôde OSN ako ambasádor mladých pre národné priority "Vzdelanie pre dôstojný život" a "Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia" na Slovensku predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja v týchto témach.

Aktuálne Daniel študuje filmovú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.