Mediálny inkubátor - Mediální inkubátor

rozhovory a diskusie - vzdelávanie - mediálna gramotnosť - kritické myslenie - boj proti dezinformáciám - praktický mediálny inkubátor 

  • Štve vás, ako pokrivene sú zobrazovaní v médiách a na internete Rómovia v SR a ČR?
  • Ste Róm, Rómka a pokrivený mediálny obraz Rómov spôsobil, že zažívate od väčšinovej spoločnosti segregáciu, diskrimináciu a rasizmus?
  • Patríte k majoritnej spoločnosti a zaujíma vás, aký je skutočný obraz života Rómov v SR a ČR? Chcete spoznať ich príbehy a životné osudy?


  • Poďme spolu hovoriť. A o (nielen ) mediálnom obraze Rómov, ale aj o ich živote, problémoch a radostiach, o ich životných príbehoch....
  • Poďme spolu hľadať riešenia...
  • A poďme spolu tvoriť nové rómske média. Mládežnícke. Také, ktoré sa pokúsia vyvažovať pokrivený obraz Rómov...


Art Society zo Slovenskej republiky a GLAFKA z Českej republiky 

vám predstavujú projekt

Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor


Aj vďaka pokrivenému obrazu Rómov v médiách a na internete má majoritná spoločnosť skreslený, stereotypný pohľad na Rómov, ktorý vedie k pretrvávaniu predsudkov, segregácie, diskriminácie a rasizmu voči Rómom v slovenskej a českej spoločnosti.

Rómovia všeobecne a Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít špeciálne nemajú v médiách dostatočný priestor na odkomunikovanie tém, týkajúcich sa ich života z ich optiky, majoritná spoločnosť pozná málo rómskych príbehov, ktoré by ilustrovali problémy, s ktorými sa Rómovia v SR a ČR denne stretávajú, pozitívne príbehy, ktoré ukazujú, ako sa bez diskriminácie a predsudkov zo strany majority môže meniť život Rómov a ich postavenie v slovenskej a českej spoločnosti sú zriedkavé a nesystematické a nemajú tak potrebnú silu na postojové zmeny voči Rómom v majoritnej spoločnosti.

Jedným z dôvodov pokriveného mediálneho obrazu Rómov je aj absencia dostatočného počtu rómskych mediálnych tvorcov, ktorí by dokázali cez svoju optiku predstaviteľov rómskej národnostnej menšiny objektívne hovoriť o skutočnom živote Rómov v SR a ČR a mediálne sa vyjadrovať k problematike, o ktorej sa v súčasnosti vyjadrujú predovšetkým mediálni tvorcovia z majoritnej spoločnosti a to spravidla bez znalosti hlbších kontextov a pokrivene ( Newton Media a Romano Kher, 2014 a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Romano Kher, 2017 ).

Médiá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Okrem poskytovania informácií sú dôležitým mostom medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Vďaka médiám je možné scitlivovať verejnú mienku a ovplyvňovať postoje a názory väčšinového aj menšinového obyvateľstva. Táto úloha je dôležitá aj pri úspešnom začleňovaní rómskej národnostnej menšiny do spoločnosti. V oblasti budovania tolerancie sú médiá tou silou, ktorá môže významne pomôcť k zvyšovaniu tolerantnosti a akceptácie Rómov v slovenskej a českej spoločnosti. Následné začleňovanie rómskej národnostnej menšiny v rámci štátnych politík a stratégií ( napr. Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 2022: Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2022: Vízia rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a Akčný plán na roky 2022-20224 ) môže mať vďaka objektívnym médiám oveľa efektívnejší priebeh.

Staré rómske príslovie hovorí, že mosty medzi ľuďmi sa stavajú ľudskými skutkami. Preto sa spoločnosti Art Society s.r.o. (SR ) a GLAFKA s.r.o (ČR) s finančnou podporou programu EÚ Erasmus+ v rámci medzinárodnej partnerskej spolupráce rozhodli realizovať projekt Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor.

PRVÁ FÁZA PROJEKTU

V prvej fáze projekt v priebehu piatich mesiacov, od februára do konca júna 2023, sme vždy v nedeľu a v utorok, zrealizoval 35 kvalitných live-streamových facebookových výstupov. Išlo o 17 cca 60-minútových rozhovorov a 18 v cca 120-minútových diskusií na FB projektu, ktoré očami bežných Rómov, uznávaných odborníkov a rómskych osobností, odkývali život Rómov v SR a ČR tak, ako ho vnímajú oni. Do live-streamov sa mohli naživo zapojiť aj diváci svojimi postrehmi, alebo otázkami, či už priamym pripojením do zoomu, alebo v komentároch pod live-streamom. 

Rómovia tak spolu s majoritou hovorili (nielen ) o mediálnom obraze Rómov v rôznych témach cez techniky rozprávania vlastných príbehov a skúseností ( storytelling ), kritického myslenia a logickej argumentácie, ale za pomoci odborníkov vyvracali stereotypné dezinformácie a predsudky o Rómoch. Mediálna gramotnosť, ktorú si diváci mohli nenásilne osvojovať v širších kontextoch života rómskych komunít v SR a ČR, im dovolila pozrieť sa na veci z viacerých uhlov pohľadu a objektivizovať tak mediálny obraz Rómov v oboch krajinách. 

 Z diskusí a rozhovorov momentálne vzniká vzdelávací materiál a metodiky potrebné na rozširujúce vzdelávanie odbornej mediálnej verejnosti v témach života rómskej národnostnej menšiny a pre vzdelávanie mediálnej gramotnosti verejnosti v témach života Rómov. Kompletný vzdelávací materiál bude zverejnený do decembra 2023. 

DRUHÁ FÁZA PROJEKTU

Druhá fáza projektu je realizovaná v mesiacoch júl-október 2023. Predstavuje ju Letný camp s praktickým mediálnym inkubátorom pre 12 rómskych mládežníkov zo SR a ČR ( 3 tvorivé dvojice zo Slovenska, 3 tvorivé dvojice z Českej republiky). Šesť tvorivých dvojíc je vybavených novou natáčaciou a zvukovou technikou DJI Pocket 2 a počítačom s profesionálnym strihovým programom DA VINCI RESOLVE STUDIO. Výstupom tejto fázy je 54 výstupov, medzi nimi rozhovory, ankety, vlogy, voľná téma a spolupráca tímov zo SR a ČR, ktoré v rámci praktického inkubátora spolu s mentormi a lektormi a počas vypracovania letných domácich úloh zrealizujú budúci mladí rómski mediálni tvorcovia.  

TRETIA FÁZA

V tretej fáze, od decembra 2023 do apríla 2024, mladých mediálnych tvorcov a ich tvorbu predstavíme odbornej mediálnej verejnosti s cieľom zapojiť ich do ďalšej mediálnej tvorby, načo im vytvoríme technické zázemie ( kamerová a počítačová technika ) tak, aby v začiatkoch svojej samostatnej mediálnej činnosti nemali technologické obmedzenia a dostali dlhodobé mentoringové vedenie. S ich tvorbou zoznámime aj českú a slovenskú spoločnosť na YouTube, FB a webe projektu.

Všetky vzdelávacie a mediálne výstupy budú zverejnené a bezplatne dostupné na platformách Erasmus+, na FB projektu a na webe www.pribehybezhranic.sk cez YouTube kanál partnerských organizácií do konca roka 2023.PRVÁ FÁZA 

35 ROZHOVOROV A DISKUSIÍ 

xyz DOKRÚTOK


1. Mediálny obraz Rómov

Diskusia 28.2.2023 

Moderátorka: Gabriela Vlčková ( CZ)

Hostia: novinár a spisovateľ Patrik Banga (CZ), mediálny tvorca Daniel Bunda ( SK ) 

Dokrútky k diskusii:


 2. Identita

Rozhovor 5.3.2023 

Moderátor: Daniel Bunda ( SK)

Hosťka: prekladateľka Kamila Kamala Galjuš ( SK)

Rozhovor si pozrite tu.

Diskusia 7.3.2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková (SK)

Hostia: speváčka Teri Čipoš ( SK), spisovateľka Michaela Mihoková (SK )

                                                                      

 Dokrútky k diskusii:


3. História Rómov 

Rozhovor 12.3.2023

Moderátor: Daniel Bunda (SK)

Hosť : prof.PhDr. René Lužica, ArtD

Diskusia 14.3.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková (SK)

Hostia: kultúrny antropológ Alexander Mušinka (SK), študentka politológie Štěpánka Slámová (CZ)


4. Rómovia a vzdelávanie

Rozhovor 19.3.2023

Moderátor: Daniel 

Bunda (SK)

Hosťka: Anna Jurgovianová (SK ), riaditeľka Súkromnej spojenej školy Biela voda, Kežmarok, držiteľka ocenenia Slovenska roka 2021 za vzdelávanie

Rozhovor si pozrite tu.

Diskusia 21.3.2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková

Hostia: PaedDr.- Jana Pierová (SK), pedagogička a lektorka, Jana Rejžková (CZ), riaditeľka TOSARA z.s. 


Dokrútka k diskusii:


5. Rómovia - rasizmus a diskriminácia 

Rozhovor 26.3.2023

Moderátor: Daniel Bunda (SK)

Hosťka: Deniesa Havrľová (SK), novinárka, pedagogička, známa ľudskoprávna aktivistka

Rozhovor si môžete pozrieť tu.

Diskusia 28.3.2023 

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Hostia: novinár Honza Houška (CZ), spisovateľka Nadežda Malčeková (SK)

Diskusiu si môžete pozrieť tu. Dokrútka k diskusii:


6. Rómovia a generačná chudoba 

Rozhovor 2.4.2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Hosť: Emil Voráč (CZ), riaditeľ Khamoro o.p.s., držiteľ titulu Laskavec roku 2018

Rozhovor si môžete pozrieť tu.

Diskusia 4.4.2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Hostia: Michaela Mudroňová (SK), Človek v ohrození

Alexandra Giňová (SK), omama zo Zborova, Cesta von

Milan Berko (SK), básnik, trenér šachu, bývalý terénny pracovník

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútky k diskusii:


7. Rómovia a rodina 

Rozhovor 9.4.2023

Moderátor: Daniel Bunda (SK)

Hosť: novinár a spisovateľ Patrik Banga

Rozhovor si môžete pozrieť tu.


Diskusia 11.4.2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Hostia: spisovateľka Mária Hušová (CZ/SK), spisovateľka Eva Plešková Gašparová (SK), riaditeľka odboru horizontálnych princípov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútky k diskusii: 


8. Integrácia vs. inklúzia 

Rozhovor 16.4.2023

Moderátorka: Jatka Slámová (CZ)

Hosť: Gerhard "Gerry" Hadi /SK/CZ)

Rozhovor si môžete pozrieť tu. 

Diskusia 18.4.2023

Moderátorka: Veronika Fialová

Hostia: učiteľka profesijného rozvoja Elena "Brekov" Cinová (SK), novinár, básnik, prekladateľ Roman Goroľ (SK), moderátor, hudobný dramaturg, žurnalista Garhard "gerry" Hadi (CZ/SK) 

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútky k diskusii:


9. Rómovia a zdravie 

Rozhovor 23.4.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Hosť: Jiří Turko (CZ)

Rozhovor si môžete pozrieť tu.

Diskusia 25.4.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Hostia: Andrej Belák (SK) - medicínsky antropológ, Mikuláš Lakatoš (SK) - odborník na stratégiu zdravotníctva pre MRK, Ivo Adam (CZ) - odborník na drogové závislosti Rómov

Rozhovor si môžete pozrieť tu. 

Dokrútka k diskusii:


10. Rómovia mimo biologickej rodiny 

Rozhovor 30.4.2023

Moderátorka: Jitka Slámová

Hosť: Hana Melzerová (CZ) - riaditeľka detského domova

Rozhovor si môžete pozrieť tu.

Diskusia 2.5.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Hostia: Janette Motlová (SK) - lektorka pre adopcie a pestúnsku starostlivosť rómskych detí, Adala Matulayová (SK) - adoptívna mama rómskeho dieťaťa, komunitná organizátorka, Eva Pávlaková (CZ) - psychologička, odborníčka na adopcie a pestúnsku starostlivosť

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútka k diskusii:


11. Rómovia a LGBTI komunita 

Rozhovor 7.5.2023

Moderátorka: Michelle Kubištová (SK)

Hosť: Marcel Karvay (SK) - rómsky aktivista LGBTI

Rozhovor si pozrite tu.

Diskusia 9.5.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková

Hostia: Marcel Karvay (SK) - rómsky queer aktivista, David Tišer (CZ) - riaditeľ ARA ART, divadelný režisér, rómsky LGBTI aktivista

Diskusiu si pozrite tu. 

Dokrútka k diskusii:


12. Marginalizované rómske komunity 

Rozhovor 14.5.2023

Moderátorka: Michelle Kubištová

Hosť: Alexander Daško (SK), riaditeľ SZUŠ LAVUTA, muzikant, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku menšinu

Rozhovor si pozrite tu. 

Diskusia 16.5.2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková (SK)

Hostia: Ábel Ravasz (SK) - sociológ, politológ, prezident Inštitútu Mateja Bela, Petr Globočník (CZ) - sociálny pracovník, politik, spoluzakladateľ spolku MY Litvínov

Diskusiu si môžete pozrieť tu. 

Dokrútka k diskusii:

13. Rómovia a viera 

14. Rómovia v kultúre a umení 

15. Rómovia a šport 

16. Rómovia a film 

17. Rómovia a média