Mediálny inkubátor - Mediální inkubátor

rozhovory a diskusie - vzdelávanie - mediálna gramotnosť - kritické myslenie - boj proti dezinformáciám - praktický mediálny inkubátor 

 • Štve vás, ako pokrivene sú zobrazovaní v médiách a na internete Rómovia v SR a ČR?
 • Ste Róm, Rómka a pokrivený mediálny obraz Rómov spôsobil, že zažívate od väčšinovej spoločnosti segregáciu, diskrimináciu a rasizmus?
 • Patríte k majoritnej spoločnosti a zaujíma vás, aký je skutočný obraz života Rómov v SR a ČR? Chcete spoznať ich príbehy a životné osudy?


 • Poďme spolu hovoriť. A (nielen ) o mediálnom obraze Rómov, ale aj o živote Rómov a Rómok, o ich problémoch a radostiach, o ich životných príbehoch....
 • Poďme spolu premýšľať o riešeniach...
 • A poďme spolu tvoriť nové rómske média. Mládežnícke. Také, ktoré sa pokúsia vyvažovať pokrivený obraz Rómov...


Art Society zo Slovenskej republiky a GLAFKA z Českej republiky 

vám predstavujú medzinárodný projekt malých partnerstiev Erasmus+

Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor


Aj vďaka pokrivenému obrazu Rómov v médiách a na internete má majoritná spoločnosť skreslený, stereotypný pohľad na Rómov, ktorý vedie k pretrvávaniu predsudkov, segregácie, diskriminácie a rasizmu voči Rómom v slovenskej a českej spoločnosti.

Rómovia všeobecne a Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít špeciálne nemajú v médiách dostatočný priestor na odkomunikovanie tém, týkajúcich sa ich života, z ich optiky.

Majoritná spoločnosť pozná málo rómskych príbehov, ktoré by ilustrovali problémy, s ktorými sa Rómovia v SR a ČR denne stretávajú. Pozitívne príbehy, ktoré ukazujú, ako sa bez diskriminácie a predsudkov zo strany majority môže meniť život Rómov a ich postavenie v slovenskej a českej spoločnosti sú zriedkavé a nesystematické a nemajú tak potrebnú silu na postojové zmeny voči Rómom v majoritnej spoločnosti.

Jedným z dôvodov pokriveného mediálneho obrazu Rómov je aj absencia dostatočného počtu rómskych mediálnych tvorcov, ktorí by dokázali cez svoju optiku predstaviteľov rómskej národnostnej menšiny objektívne hovoriť o skutočnom živote Rómov v SR a ČR a mediálne sa vyjadrovať k problematike, o ktorej sa v súčasnosti vyjadrujú predovšetkým mediálni tvorcovia z majoritnej spoločnosti a to spravidla bez znalosti hlbších kontextov a pokrivene ( Newton Media a Romano Kher, 2014 a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Romano Kher, 2017 ).

Médiá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Okrem poskytovania informácií sú dôležitým mostom medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Vďaka médiám je možné scitlivovať verejnú mienku a ovplyvňovať postoje a názory väčšinového aj menšinového obyvateľstva. Táto úloha je dôležitá aj pri úspešnom začleňovaní rómskej národnostnej menšiny do spoločnosti. V oblasti budovania tolerancie sú médiá tou silou, ktorá môže významne pomôcť k zvyšovaniu tolerantnosti a akceptácie Rómov v slovenskej a českej spoločnosti. 

Následné začleňovanie rómskej národnostnej menšiny v rámci štátnych politík a stratégií ( napr. Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 2022: Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2022: Vízia rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a Akčný plán na roky 2022-20224 ) môže mať vďaka objektívnym médiám oveľa efektívnejší priebeh.

Staré rómske príslovie hovorí, že mosty medzi ľuďmi sa stavajú ľudskými skutkami. Preto sa spoločnosti Art Society s.r.o. (SR ) a GLAFKA s.r.o (ČR) s finančnou podporou programu EÚ Erasmus+ v rámci medzinárodnej partnerskej spolupráce rozhodli realizovať projekt Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor.

PRVÁ FÁZA PROJEKTU

V prvej fáze sme v rámci projektu počas piatich mesiacov, od februára do konca júna 2023, vždy v nedeľu a v utorok, zrealizoval 35 kvalitných live-streamových facebookových výstupov. Išlo o 17 cca 60-minútových rozhovorov a 18 v cca 120-minútových diskusií na FB projektu, ktoré očami bežných Rómov, uznávaných odborníkov v rómskych témach a rómskych osobností, odkývali život Rómov v SR a ČR tak, ako ho vnímajú oni. Do live-streamov sa mohli naživo zapojiť aj diváci svojimi postrehmi, alebo otázkami, či už priamym pripojením do zoomu, alebo v komentároch pod live-streamom, na ktoré sme v diskusiách a rozhovoroch priamo reagovali. 

Do projektu bolo zapojených 7 mediálnych tvorcov v úlohe moderátorov, z toho 4 Rómovia. Celkovo sa do diskusií a rozhovorov zapojilo až 80 realizátorov a hostí, z toho 64 Rómov.  Vytvorili sme 3I projekt: inovatívny, internetový, interaktívny, v ktorom Rómovia hovoria o Rómoch pre Rómov a predovšetkým pre majoritu.  V novembri 2023 mali tieto live-streamové facebookové výstupy 62 226 diváckych interakcií a ich sledovanosť každý deň o kúsok stúpne.

Rómovia tak spolu s majoritou hovorili (nielen ) o mediálnom obraze Rómov v rôznych témach cez techniky rozprávania vlastných príbehov a skúseností ( storytelling ), kritického myslenia a logickej argumentácie, ale za pomoci odborníkov vyvracali stereotypné dezinformácie a predsudky o Rómoch. Mediálna gramotnosť, ktorú si diváci mohli nenásilne osvojovať v širších kontextoch života rómskych komunít v SR a ČR, im dovolila pozrieť sa na veci z viacerých uhlov pohľadu a objektivizovať tak mediálny obraz Rómov v oboch krajinách. 

V októbri 2023 nás prekvapila nominácia na Roma Spirit 2023 v kategórii Média. Viac o našej nominácii v dokrútke tu.

Sme mimoriadne poctení, že v novembri 2023 sa prvá fáza nášho projektu Mediálny inkubátor - Mediální inkubátor stala víťazom kategórie Média v jubilejnom 15. ročníku Roma Spirit 2023 v silnej konkurencii významných osobností rómskeho mediálneho neba ako je Roman Goroľ a Dušan Berky alias Šorty, čo jasne naznačuje, aká dôležitá je téma pokriveného mediálneho obrazu  pre rómske komunity.  A hovorilo sa o nás a našom projekte aj médiach v reportáži Lucie Benetinovej  na RTVS 24 , v správach RTVS na Jednotke od 42,16 minúty, v článku Korzár Košice / SME a vo video-článku denníka Pravda

Z diskusí a rozhovorov momentálne vzniká vzdelávací materiál a metodiky  pre vzdelávanie mediálnej gramotnosti verejnosti v témach života Rómov. Kompletný vzdelávací materiál bude verejnosti predstavený v apríli 2024. 

DRUHÁ FÁZA PROJEKTU

Druhá fáza projektu bola realizovaná v mesiacoch júl 2023 - február 2024. 

V úvode projektu účastníci v Bratislave (SK) absolvovali týždenný Letný camp spojený s praktickým mediálnym inkubátorom pre 12 rómskych mládežníkov zo SR a ČR ( 3 tvorivé dvojice zo Slovenska, 3 tvorivé dvojice z Českej republiky). Týchto 6 tvorivých dvojíc bolo vybavených novou natáčaciou a zvukovou technikou DJI Pocket 2 a počítačom s profesionálnym strihovým programom DA VINCI RESOLVE STUDIO a počas campu s touto technikou robili prvé kroky. Okrem toho absolvovali niekoľko zaujímavých neformálnych vzdelávaní zameraných na tvorbu rozhovorov, vlogov a mediálnej gramotnosti. S profesionálnym štábom natočili v profesionálnom štúdiu Malého divadla IUVENTA zoznamovacie rozhovory medzi sebou a neskôr mali možnosť v rámci mediálneho formátu AKANA - TERAZ realizovať sériu rozhovorov s mimoriadne inšpiratívnymi rómskymi osobnosťami, ktoré pôsobia ako úspešní mediálni tvorcovia. Tieto rozhovory boli pre nich skúškou ohňom.    

Po tom, čo sa naše tvorivé dvojice rozišli do svojich domovov sa od augusta do novembra 2023 pustili do plnenia domácich úloh. Každá tvorivá dvojica mala za úlohu pripraviť  rozhovor, anketu, vlog a voľnú tému, v ktorej mali ukázať, čomu by sa v budúcnosti v rámci audiovizuálnej tvorby chceli venovať. Počas tohto obdobia domácej tvorby dostávali mentorskú pomoc. Svoje domáce práce 4 tvorivé dvojice ( 2 z SR a 2 z ČR) odprezentovali na spoločnom víkendovom stretnutí v malebnej podhorskej obci v srdci Beskýd, v Malenoviciach ( ČR). 

V Malenoviciach začali tvorivé dvojice realizovať ďalšie zadanie - medzinárodnú spoluprácu. Ich úlohou bolo vytvoriť audiovizuálne výstupy podľa svojho uváženia, na ktorých budú spolupracovať vždy dve tvorivé dvojice, pričom jedna z ČR a jedna zo SR.  

Všetky výstupy z tejto fázy projektu nájdete na tomto webe a na FB projektu. 

TRETIA FÁZA

V tretej fáze, v apríli 2024 mladých mediálnych tvorcov a ich tvorbu predstavíme verejnosti. Ich tvorbu nájdete na YouTube, FB , TikToku a na tomto webe.

Všetky vzdelávacie a mediálne výstupy sú zverejnené a bezplatne dostupné na platformách Erasmus+, na FB projektu a na webe www.pribehybezhranic.sk cez YouTube kanál partnerských organizácií tak, ako ich realizujeme.

POKRAČOVANIE?

V marci 2024 sme do Erasmus+ podali Žiadosť  o podporu pokračovania projektu - Mediálny inkubátor 2.  

Mediálny inkubátor 2, v prípade udelenia podpory, od 1.9.2024 do 30.4.2026: 

 • pripraví originálny vzdelávací materiál pre budúcich rómskych redaktorov, kameramanov a strihačov, ktorého súčasťou budú vzdelávacie videá, prezentácie a testy 
 • vybaví tvorcov potrebnou natáčacou a postprodukčnou technikou
 • zrealizuje teoretický a praktický výcvik tvorivých mediálnych tímov – redaktor, kameraman, strihač, pričom dôraz budeme klásť na osobný mentoring v lokalitách, kde naši mediálni tvorcovia žijú ( a áno, môžete sa opäť tešiť na množstvo videí, ktoré vzniknú v rámci výcviku... )
 • vytvorí medzinárodnú mládežnícku redakciu, ktorá  vykreuje, natočí, postrihá a následne odprezentuje televízny publicistický formát s pracovným názvom Hlas mladých Rómov SK-CZ
 • predstaví projekt, mediálnych tvorcov a formát verejným činiteľom činným v rómskej téme a verejnoprávnym televíznym vysielateľom v SR a ČR, ktorým ponúkneme  formát pre mediálnu spoluprácu v mesačnej periodicite

Držte nám palce, aby sme mohli pokračovať a aby hlas mladých Rómov mohol zaznieť v mainstreamovom mediálnom svete...